نویسنده: رُبن بیلاهرمُسا چاوز / مترجم : مسعود قربانی