مدیریت کسب و کار

کتاب شاخص های اندازه گیری عملکرد بر مبنای مدل ۳۶۰ درجه

950,000ریال

ارزیابی عملکرد یکی از ابزارهای مدیریت مبتنی بر شایستگی است. براساس این نظام، با توجه به اهمیت منابع انسانی در ارتقای سطح دانش فردی و رفتار پرسنل از یک سو و لزوم ارزیابی کارکنان به منظور ایجاد ساز و کار یکسان در تعیین و تبیین شاخص‌های ازریابی از سوی دیگر، فرم‌ها و دستورالعملی‌هایی براساس سیاست‌های سازمان تدوین می‌شود. ازریابی عملکرد به سازمان این امکان را می‌دهد که در شکل دادن به منابع آینده‌اش با ابتکار و فعال برخورد کند.

فهرست مطالب:
بخش اول: مدیریت مبتی بر عملکرد
فصل اول: مفاهیم مدیریت عملکرد
فصل دوم: مفاهیم ارزیابی
بخش دوم: تدوین، اجرا و ارزیابی عملکرد
فصل سوم: مرحله اول تدوین مبنای ارزیابی
فصل چهارم: مرحله دوم تدوین معیارهای سنجش ارزیابی عملکرد
فصل پنجم: مرحله سوم اجرای ارزیابی عملکرد
بخش سوم: مبحث بودجه سازمانی
فصل ششم: مفاهیم بودجه‌ریزی
فصل هفتم: مرحله چهارم شاخص‌های عملکرد و نقش آن‌ها در بودجه
فصل هشتم: نمونه موردی شاخص‌ها و زیر‌شاخص‌ها
پیوست: معرفی نرم‌افزار ارزیابی عملکرد

نویسندگان: مهندس فاضل همتی، ابراهیم خدایاری
ناشر: چالش
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۵-۳۰-۶۰۱۷-۶۲۲-۹۷۸

توضیحات تکمیلی

وزن 380 g
ناشر